Insändare Hyresrätten är en flexibel boendeform till nytta för både individer och samhälle. God tillgång på hyresrätter som kan efterfrågas av alla, oavsett ålder och inkomst, spelar därför en viktig roll för en positiv samhällsutveckling.

Trots det ser hyresgästföreningen med bestörtning när Enköpings Hyresbostäder EHB vill sälja ut 207 hyresrätter, 8 procent av sitt bestånd.

Enköpings kommun är en tillväxtkommun och ökar med över 1000 personer om året. Enligt senaste befolkningsprognosen kommer det att vara 54 000 innevånare 2027 i Enköpings kommun.

Då rimmar det illa med att kommunens fastighetsbolag EHB vill sälja ut 207 hyresrätter. I kommunens ägardirektiv ska EHB årligen producera 100 nya lägenheter.

24 oktober behandlades ärende KS2017/539 i Kommunstyrelsen angående Försäljning av hyresfastigheter. Underlaget i handlingarna var undermåliga, inget protokoll från EHB:s sammanträde 21 september fanns att tillgå, inte heller redovisades det vilken köpare eller vad försäljningssumman är. Kommunstyrelsen tog ändock beslut om att föreslå Kommunfullmäktige att sälja Bergvreten1:36, Enköping Gånsta2:2, Enköping Tillinge-Hummelsta 3.7 och Enköping-Tillinge-Myrby 3:5. Kommunstyrelsen var inte enhällig.

13 november kommer ärendet upp på kommunfullmäktige och det är fortfarande dåligt underlag förutom att plötsligt har protokollet från EHB kommit fram. Det som står i handlingarna är att EHB har de kommande åren ett stort underhållsbehov i många av sina fastigheter och behöver prioritera Romberga, Torggatan och Bergsgatan. Utifrån det vill man sälja ut hyresrätter.

Nu är det så att kommunen växer med ca 1000 personer årligen och behöver investera för att klara av befolkningsökningen. Det vore bättre att EHB lånar upp pengar till större underhåll istället för att sälja, när det är låga räntor.

Hyresgästföreningen har träffat de boende i de utförsäljningshotade områdena och det är en stor majoritet mot en försäljning. Informationen till de boende har skötts under all kritik. Det de fått är en lapp i brevlådan där det står att de ska säljas och ingen mer information. Kan tycka att EHB borde haft bostadsmöten med de boende, kommunikation är viktigt och istället är det locket på.

Fullmäktigeledamöter läs handlingarna noga och fundera på om ni kan fatta beslut på sånt dåligt underlag? Ungefär som att köpa grisen i säcken utan att se den.

Hyresgästföreningen i Enköping uppmanar Fullmäktige att rösta nej eller att återremittera ärende och göra en genomarbetad konsekvensanalys.