insändare Moderaterna vill att det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården och att mer vård ska finnas närmare patienterna. För att vi ska nå dit behövs ordning och reda. De senaste åren har det rödgröna styret i Region Uppsala inte klarat av att rekrytera och behålla medarbetare inom den offentligt driva primärvården. Det märker de som söker vård på sin vårdcentral eftersom det blivit svårare att komma fram på telefon och att få en läkartid.

När alliansen lämnade över ansvaret till de rödgröna efter 2014 var det betydligt enklare än i dag att komma fram på telefon och att få en läkartid på vårdcentralen. Hela 97 procent av de som ringde fick kontakt med sin landstingsdrivna vårdcentral samma dag och 88 procent fick träffa läkare inom en vecka. Då liksom nu fanns vårdcentraler som var enklare att komma i kontakt med än andra, men trenden är tydlig. Idag är det betydligt fler som tvingas vänta. Efter åtta år av alliansstyre var det också mer ordning och reda i ekonomin. Primärvården var en effektiv verksamhet med tydligt fokus på lättillgänglig vård för länets invånare.

Sedan de rödgröna tog över makten har den offentligt drivna primärvården utvecklats i fel riktning. År 2017 får demonstrera utvecklingen. I början av året fanns förhoppningar om att vissa tillgänglighetsmål skulle nås, men sedan tidig höst har samtliga mål lyst rött i den offentliga primärvårdens månadsrapporter. Varken de ekonomiska målen, tillgänglighet via telefon, tillgänglighet via besök eller produktionsmål nås. Endast 85 procent kommer i kontakt med vårdcentralen via telefon första dagen. Hela 18 procent får vänta längre än en vecka på att träffa läkare. Några besked om när trenden ska vända har inte gått att få av den politiska ledningen.

Det blir också alltmer uppenbart att kontroll över ekonomin saknas. Under 2017 har årsprognosen för Primärvårdens justerats hela fem gånger. Redan i början av året räknade verksamheten med ett underskott. Trots detta har inga åtgärder vidtagits. Istället har årsprognosen sänkts löpande under året trots att inget oförutsett inträffat. Enligt senaste månadsrapporten ska årets resultat landa på minus 16,2 miljoner kronor. Den rödgröna ledningen har inte presenterat några planer för ordning och reda i ekonomin eller kostnadskontroll. Istället har de fortsatt att fatta beslut om nya stora vårdcentraler trots att befintliga verksamheter inte klarar upprätthålla bemanning och vård i tid. Region Uppsala har idag kostnadsökningar som är högre än intäkterna. Så kan det inte fortgå.

Från Moderaternas sida har vi krävt åtgärder för att förbättra bemanningen och den offentligt drivna vårdens förmåga som arbetsgivare. Vi har begärt att en listningskampanj ska genomföras för att stärka primärvårdens ekonomi och vi har satt fokus på medarbetarfrågorna. Kort sagt har vi arbetat brett och uthålligt för att fler ska få vård i tid. Tyvärr får vi inte gehör för de konkreta förslag som behöver genomföras för ordning och reda och vård i tid.

Det är inte långt kvar till valet 2018. Det ska bli intressant att få veta hur den rödgröna ledningen kommer att argumentera för att de ska få fortsätta styra Region Uppsalas vårdcentraler. Trots stora behov av att skapa ordning och reda, korta köerna och arbeta med de stora framtidsfrågorna sitter den rödgröna ledningen passiv. Därför behöver Region Uppsala en ny politisk ledning. Moderaterna är beredda att ta ansvar för framtidens hälso- och sjukvård.