Kommunerna har sedan några år fått ta över ansvaret för personer som tidigare var berättigade till personlig assistans beviljad av Försäkringskassan. Detta efter en ändrad praxis hos Försäkringskassan gällande rätten till personlig assistans.

Gränsen mellan egenvård och hälso- och sjukvård har varit oklar och det har skapat oro hos de assistansberättigade. Barn som haft behov av medicinsk hjälp men inte haft behov av hjälp med exempelvis personlig hygien och måltider har inte beviljats personlig assistans.

Det har också lett till att barn blivit kvar på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala trots att de kan skrivas ut.

För kommunerna har det i vissa fall inneburit stora merkostnader. I Enköping finns idag bara ett ärende som berörs.

Nu har region Uppsala och kommunerna kommit överens om ett gemensamt arbetssätt och ekonomisk reglering gällande barn i behov av egenvård i samband med assistans. Det innebär att barn som har behov av basal hälso- och sjukvård eller egenvård ska få detta tillgodosett i hemmet när de är utskrivningsklara från sjukhus.

Både vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden i Enköping har godkänt överenskommelsen.

– Det är bra att överenskommelsen tagits. Vi vill underlätta så familjer får skäliga levnadsförhållanden och barnen inte behöver stanna på sjukhus, säger Solweig Sundblad (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Kostnaderna för detta ska delas mellan Region Uppsala och kommunerna för de barn som beviljats assistans eller insats enligt SOL.

Överenskommelsen gäller i avvaktan på den ändring i lagstiftningen som planeras under 2019.