Kraftledningen över Mälaren ska höjas så att större båtar kan passera mot Västerås.

Den segelfria höjden mellan öarna Bryggholmen och Oknön är idag 35,5 meter. Nu ska den höjas till 40,5 meter så att större lastfartyg kan passera.

Stolparna blir 107 meter höga och därmed de näst största i Sverige.

Men projektet är inte helt enkelt då Bryggholmen delvis är naturreservat och extra hänsyn till miljön måste tas. Ön saknar även förbindelse till fastlandet.

Bland annat ska nya fundament gjutas för de höga stolparna. Betongarbetet beräknas starta i nästa vecka.

– Vi har klart med tillstånden från länsstyrelsen och har en dialog med dem under arbetets gång, säger Mats Hylén produktionschef vid NCC.

Miljön kommer att påverkas under arbetet men den ska återställas så mycket det är möjligt, bland annat genom plantering av lind, lönn och ek. Miljöerna för djur och växtlivet ska likna den ursprungliga.

Förberedande markarbeten har gjorts, med röjning och förstärkning av vägar. De gjutna fundamenten beräknas vara klara i december. Sommaren 2018 rivs de gamla stolparna och de nya sätts upp med kranen.

– Vi gör en provisorisk hamn nära Hjulstabron och stolparna fraktas över till Bryggholmen med pråm. Vi kommer att anpassa oss till sjötrafiken så det ska inte bli några störningar för den, säger Mats Hylén.

Projektet är en del i den Nationella transportplanen 2010-2021 där Sjöfartsverket fått i uppdrag att möjliggöra trafik med större fartyg till Västerås och Köping, i Mälarprojektet.

I projektet ingår bland annat en ombyggnad av Södertälje kanal och en muddring av farleden.

En förutsättning för att de större fartygen ska kunna utnyttja farleden är dock att Hjulstabron byggs om. Bron finns inte med i förslaget på nationell transportplan för åren 2018–2029. Såvida regeringen inte väljer att utöka budgeten för transportplanen.

– Men även om Hjulstabron inte är ombyggd ska leden kunna utnyttjas för mellanstora fartyg, större än idag, säger Nina Brundin, kommunikationsansvarig för Mälarprojektet.

Innan de mellanstora fartygen kan passera vid Hjulsta ska dock förstärkningsarbete göras kring den befintliga bron för att skydda den under en övergångsperiod.

– Det ingår i Sjöfartsverkets planering att förbättringar ska göras vid Hjulstabron. Men de riktigt stora fartygen kan inte gå där förrän bron är ombyggd, säger Nina Brundin.