Insändare Enköping växer som aldrig förr och vi arbetar nu med att ta fram en övergripande plan för centrums utveckling med dess centrala platser och funktioner.

Det gäller bland annat var vi ska placera olika verksamheter som kulturhuset, kulturskolan, gymnasieskolan och kommunhuset. Men även hur vi ska använda redan befintliga fastigheter som statt-tomten, Joar-husen, det nu tömda kommunhuset och flera samlade parkeringsytor.

Frågorna har diskuterats och utretts en längre tid. Nu har vi det underlag vi behöver, det dags att ta ett helhetsgrepp och lägga det så kallade centrumpusslet.

Vi har därför bett tjänstemännen som jobbar åt kommunstyrelsens utskott för plan-, mark- och exploateringsfrågor (plex-utskottet) att presentera ett förslag utifrån de utredningar som gjorts.

Utredningarna visar bland annat de olika pusselbitarnas egenskaper och behov samt hur de bidrar till centrums utveckling och samspelar med andra viktiga funktioner. Även de ekonomiska aspekterna har utretts.

När tjänstemännen, i morgon 8 mars, presenterat det förslag de kommit fram till, får de politiska partierna förslaget på remiss för fortsatta diskussioner inom respektive parti. Våren kommer sedan att ägnas åt fortsatt argumentation och finslipning av förslaget, där plex-utskottet har en sammanhållande funktion.

Samtliga fullmäktigepartier har bjudits in till det här arbetet. Målet är att till sommaren nå en bred politisk överenskommelse om en så stor del som möjligt för våra centrala platser och funktioner. Just placeringen är ju en förutsättning för kommande beslut om varje enskilt projekt.

Överenskommelsen är tänkt att vara en ”politisk handskakning”, en grund vi kan vara överens om. Varje enskilt projekt hanteras sedan i sedvanlig ordning utifrån överenskommen prioritering och bereds via nödvändiga organ som nämnder, kommunstyrelse och vid behov fullmäktige.

Hela processen kommer att vara transparent för alla som vill följa den via kommunens vanliga kanaler, massmedier och partiernas egna forum för att möta Enköpingsborna. Även Enköpingsmässan i april blir ett tillfälle att följa arbetet. Redan nu finns information på kommunens hemsida, som kommer att uppdateras efterhand.

Vi ser fram emot en konstruktiv vår där vi lägger grunden för Enköpings långsiktiga utveckling.