Svar till insändare av Mårten Wedebrand

EHB skall renovera i Romberga. Renoveringen avseende stammar för vatten och avlopp är i högsta grad nödvändig då rören är slut och vattenskadorna är många, vilket leder till stora kostnader som i slutändan drabbar hyresgästerna. I diskussionerna mellan EHB, hyresgästernas samrådsgrupp och Hyresgästföreningen har man behandlat frågor kring vad som behöver göras och vad hyresgästerna efterfrågar, bland annat utifrån den enkät som gick ut till alla hyresgäster våren 2017.

Det är riktigt, som Mårten Wedebrand framför, att utgångspunkten länge var att köken skulle kunna behållas om hyresgästen själv så ville. I våras presenterade dock EHB siffror på vad renoveringen skulle kosta utan kök jämfört med att även sätta in nya kök. Det visade sig då att det skulle skilja i storleksordningen 250 – 300 kr för en lägenhet. Den summa som Mårten Wedebrand nämner för en renovering exklusive kök är inte heller i överensstämmelse med de av EHB redovisade siffrorna.

Samrådet har diskuterat alternativen och majoriteten har uttryckt att man bedömer behovet av nya kök såpass stort att man förespråkar en renovering inklusive kök, sett mot bakgrund av att merkostnaden blir begränsad. 250 – 300 kr i månaden är för många hyresgäster mycket pengar, det är inte tal om annat. Tanken är dock att den nya hyran skall komma att trappas in successivt för att underlätta anpassningen till den personliga ekonomin.

Att det är någon lyxrenovering som Mårten Wedebrand påstår - den uppfattningen delar inte Hyresgästföreningen. I och med dessa åtgärder bedömer vi att EHB under en längre period inte kommer att behöva budgetera för underhåll av lägenheterna utöver det löpande, t ex om något går sönder. Då kan den inbesparade kostnaden användas i något annat område i EHB:s bostadsbestånd.

Renoveringar är svåra att hantera för alla inblandade parter, i första hand naturligtvis hyresgästerna som direkt påverkas. En av Hyresgästföreningens viktigaste uppgifter är att aktivt arbeta för att de renoveringar som måste genomföras - för att husen skall bestå och hyresgästerna skall ha goda bostäder – görs på bästa sätt för hyresgästerna och leder till rimliga hyresnivåer.