Insändare Många förslag cirkulerar om Enköpings utveckling med byggnationer som till exempel Joar Blå-huset, stadshotellets tomt, kommunhuset, gamla tingshuset.

Enköping kommun växer snabbt i närheten till Stockholm och många ”nysvenskar” flyttar in. När det gäller ovannämnda hus och tomter måste vi se det i en helhetslösning.

Att få "rötter" och känna sig trygg är en bra grund i livet. Vi måste även göra kommunen attraktiv för företagsamhet, levnadsvillkor och besökare.

I mitt förslag för en bra lösning för det centrala Enköping föreslår jag att huset Joar Blå blir ett kulturhus med bibliotek, konsthall, scener för framträdanden och film. En eventuell utbyggnad kan göras på den befintliga P-plats, då det ursprungliga huset är kulturhistoriskt värdefullt att bevara.

Ett nytt kommunhus uppförs på den plats som nuvarande kommunhus står.

Kommunen erbjuder minigolfbanan ny mark och en gemensam parkeringsplats för både Joar Blå och kommunhuset färdigställas närmast Enköpings å. Det blir en central parkering. En huvudingång till kommunhuset placeras mot den tänkta parkeringen. På detta vis kommer vi ifrån olycksrisken på den livligt trafikerade Kungsgatan.

Enköpings museum är trångbodda, låt museet få större lokaler i ett modernt hus på stadshotellstomten. Ett museums uppgift att sprida kunskap om både staden och omkringliggande områden i kommunen är för oss alla mycket viktig för att skapa rötter och trygghet. För att förstå staden måste man förstå naturen, näringslivet och omkringliggande områden både historiskt och i nutid.

Enköpings kommun har ett fantastiskt naturområde låt detta även få en framträdande roll i byggnaden. Jag föreslår att ett Naturrum inrättas i detta hus. Ett Naturrum där kultur- och naturmiljöer presenteras utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer.

I detta sammanhang skulle en ny större turistinformation platsa mycket bra.

Att lära känna sin bygd ger starka "rötter" och trygghet. Det är en bra handling för ett arbete med integration.

I detta hus på kan även kulturskolan inrymmas, det blir ett levande hus på en central plats.

Föreningslivet har stora behov av lokaler och bör gynnas. Detta är en grogrund till ett demokratiskt samhälle.

Det gamla tingshuset och gamla rådhuset som är av stort kulturhistoriskt värde är hus som skulle passa bra till föreningslokaler, studieförbund med kurser och utbildning.