Ledare En utvecklingsinriktad miljöpolitik har varit sällsynt under nuvarande regering. Alliansen presenterade nyligen ett alternativt sätt att värna om miljön och samtidigt ta hänsyn till människors livsvillkor och välbefinnande. Partiernas ledord i frågan har sedan tidigare varit att fokusera på resultat i stället för symbolik.

Vissa av förslagen förekommer även, i någon form, på andra partiers agendor. Alliansen vill till exempel ha kvar ett bonus-malussystem som gynnar miljövänliga vägfordon, men modifiera det nuvarande så att det blir mer effektivt. Diverse stöd och skattelättnader för ny teknik som minskar utsläppen och renar vatten är också väntade åtgärder.

Bonus-malus och stöd till teknikutveckling kan fungera effektivt, men då gäller det att de är väl avvägda. Ett bonus-malussystem ska till exempel se till att den som köper ny bil väljer en miljövänlig sådan, utan att den som har en fem år gammal bil ska vinna mer på att skrota den och köpa en ännu nyare. Att fordon och andra maskiner används hela deras livslängd är också viktigt för miljön, eftersom man då gör det mesta av den till stor del miljöfarliga tillverkningen. Det handlar om att se utsläppen på lång sikt, och inte bara för stunden.

Alliansen visade även prov på nytänkande i miljöpolitiken. Kortare handläggningstider för miljöprövningar, start- och landningsavgifter för flyg, som gynnar effektiva motorer, samt säkerställd rätt till ersättning för skogsägare som inte får bruka sin skog är några exempel som indirekt främjar klimatet. Detta eftersom företagens expansion inte fördröjs i onödan, utan bara stoppas då de är direkt miljöfarliga. Och de flygbolag som använder äldre och mindre effektiva flygplan får också betala för sig.

Särskilt välkommet är att Alliansen uppmärksammar skogsägarnas roll i miljöarbetet och vill värna deras äganderätt. Skogsägarna tar hand om sin skog, och när den avverkas blir den förnybar energi och miljövänliga alternativ till exempelvis plast. Det finns alltså ett miljövärde i både levande och avverkad skog, vilket andra partier och många miljöorganisationer inte verkar förstå. Just därför måste skogsägarnas rätt till egendom bevaras då viss skog är skyddsvärd och inte får avverkas.

Bland de rimliga förslagen finns dock en del tveksamheter. Alliansen vill bland annat utreda om skatten på just elektrifierad kollektivtrafik ska sänkas, och faller därmed i fällan att premiera vissa drivmedel framför andra. De tveksamma förslagen är dock få till antalet.

Alliansens miljöpolitik är till största delen ett välkommet alternativ till övriga partiers obefintliga eller dyra och ineffektiva varianter. I stället för att staten ska vara drivande i miljöarbetet vill Allianspartierna stimulera företag och privatpersoner att göra jobbet i stället. På så vis undviks alltför stora statliga utgifter och onödiga hinder för företag och privatpersoner. Omställningen till mindre utsläpp sker således lugnt och metodiskt, i stället för obetänksamt och panikartat. (SNB)