Det är inget beslut som har fattats i brådrasket.

Redan i slutet av 1990-talet, när dåvarande Vägverket skissade på arbetsplanen för den nya motorvägen mellan Enköping och Sagån, som slutligen invigdes i oktober 2010, var frågan om ett förändrat vägnät i området uppe till diskussion.

Tio år före invigningen fattade Vägverket, senare Trafikverket, så beslut om ändrade vägsträckningar och indragning av allmänt underhåll av vissa vägar, bland annat den på västmanländska sidan fram till tidigare konstnärsbyn nere i Nykvarn. Besluten skulle gälla när motorvägen blev klar.

Artikelbild

| Gränsland. Sagån är gräns mellan Uppland och Västmanland, Enköping och Västerås.

I december 2010 hölls ett inledande möte i Björksta bygdegård i Västerås kommun.

På programmet: ”Inrättande av gemensamhetsanläggning - Indragning av del allmän väg”.

Den vägsamfällighet som berördes på Västmanlandssidan kallades till möte och bildade en arbetsgrupp.

Den slog bland annat fast att vägsamfälligheten inte kan ta ansvar för nuvarande och framtida underhåll av de två broarna i Nykvarn.

Artikelbild

| Protesterar. Här ska vägen över ån i Nykvarn stängas av. Peter Tolstoy vill att lantmäteriförrättningen som vann laga kraft förra året ska rivas upp.

Arbetet och utredningen pågick i flera år.

Sex år senare, i oktober 2016, hölls ett nytt sammanträde.

Lantmäteriet beslutade att vägen över broarna ska avlysas för allmän trafik.

Registreringsdatum för lantmäteriförrättningen var 17 november 2016. Samfälligheten får statsbidrag för fortsatt drift av vägen.

Ur beslutet: ”Grind eller led utöver grind/bom vid brofästet får inte sättas upp eller behållas på vägen. Bom/grind vid brofästet skall utföras inom två år”.

Processen har retat upp boende på andra sidan ån, på Enköpingssidan.

– Jag fick höra talas om det här i somras, säger Peter Tolstoy, som är delägare i mark intill bron och har fått i uppdrag av vägsamfälligheten på den här sidan att protestera mot att bron ska stängas av.

– Vi menar att beslutet om att stänga bron måste rivas upp.

Tolstoy hänvisar till tusenårig historia och månghundraårigt samarbete mellan områden på ömse sidor om Sagån.

”Vi yrkar att berörda myndigheter tillrättalägger beslutet om broavstängning. Vi bestrider handläggningen av förrättningen och begär möte med berörda myndigheter för att tillrättalägga problemen”, skriver Tolstoy till myndigheten.

I ett annat mejl kallar han beslutet för ”klandervärt och ett övertramp”.

Lantmäteriet svarar genom ansvarig lantmätare Krister Henriksson:

”Förrättningen har vunnit laga kraft. Lantmäteriet har ingen möjlighet att öppna den igen. Det är endast genom de extraordinära rättsmedlen som den kan öppnas igen och dessa hanteras av Hovrätten”.

Han hänvisar också till ett beslut från 1991 när det utreddes vilka fastigheter som hade nytta av vägen.

”Dessa fastigheter fick andelstal i utförandet och driften av vägen”, förklarar han.

Lantmäteriet förklarar varför Tolstoy och de andra boende inte kallades till mötet förra året:

”Ägare till fastigheter som har använt vägen utan att ha haft andelstal är däremot inte sakägare och har därför inte heller kallas till förrättningen”.

Förra veckan skickade Peter Tolstoy en skrivelse till länsstyrelsen i Uppsala län.

”Undertecknad begär att Länsstyrelsen tillser att broarna och övriga anläggningar vid Nykvarn, Tillinge socken, underhålls och bibehålls i sådant skick att kulturmiljön kan behållas till kommande generationer. Broarna skall även kunna användas för lättare personbilstrafik. Upplysningsvis har Lantmäteriet Västmanland beslutat att avstänga trafiken med en bom 2018. En snar behandling av ärendet önskas”.

Häromdagen kontaktade han även Enköpings kommun i samma ärende.