En regional cykelstrategi antogs för Uppsala län 2107. I den beskriver Region Uppsala mål för cyklingens utveckling i länet och vilka insatser som behöver göras för att främja cyklingen.

Målet är att göra cyklingen till ett mer attraktivt alternativ i resandet vilket på sikt gynnar både hälsa och miljö.

Ett första bokslut av cykelstrategin har nu gjorts som kan vägleda kommunerna i deras fortsatta arbete med cyklingen.

Artikelbild

| ”Det är främst i kommunerna som arbetet med cykelingen görs och frågan har ett stort intresse i Enköping och Håbo”, säger Johan Örjes (C), vid Region Uppsala.

Generellt tycker Johan Örjes (C), ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden vid Region Uppsala, att det finns mycket positivt i det första bokslutet.

– Det görs mycket gällande cyklingen men skillnaderna i kommunernas förutsättningar är stora. Enköping och Bålsta har exempelvis helt andra tätorter än Heby och Östhammar. 

En viktig uppgift för Region Uppsala är att knyta samman kommunernas arbete. 

– Och vi hjälper till att knyta ihop det statliga vägnätet med det kommunala. Utvecklingen av cyklingen i länet är något vi gör tillsammans, säger Johan Örjes.

Artikelbild

I den regionala strategin finns tre mål uppsatta  som ska nås till år 2030. 

Cykeltrafiken ska öka med tio procent i förhållande till andra färdmedel, från 13 till 23 procent. Andelen kombinationsresor, cykel-kollektivtrafik, ska öka och säkerheten ska förbättras.

Artikelbild

Viktiga faktorer för ett ökat cyklande är att det är enkelt att byta färdslag, exempelvis från cykel till buss, att det finns anslutningsvägar till hållplatser och cykelparkeringar med möjlighet att låsa fast cykel.

Hur mycket kommunerna satsar ekonomiskt på cyklingen varierar. 

Artikelbild

Enköping satsade tre miljoner på gång- och cykelbanor 2018 samt 100 000 på cykelparkeringar. Håbo investerade fyra miljoner kronor i cykelåtgärder under året.

– Men man kan skapa ett sammanhållet cykelvägnät utan stora investeringar i cykelvägar. På vissa ställen kan skyltning eller målning på vägen räcka. Vi kan även trycka på regering och riksdag, så att exempelvis arbetsvägar längs järnvägar kan användas för cykling, säger Johan Örjes.

Artikelbild

Cykelvägen till Hummelsta är ytterligare ett exempel på satsning han vill se mer av.

Enköpings kommun har en cykelplan som uppdateras regelbundet och den kommunala trafikstrategin har ett mål om att hälften av transporterna i Enköpings stad ska ske med gång-, cykel och kollektivtrafik år 2030. 

Artikelbild

Håbo kommun saknade 2018 politiska mål för cyklandet men arbetade med en cykelplan.