Inventeringar av sjöfåglar i Mälaren har gjorts regelbundet sedan år 2005.

Inventeringen är en del av den regionala miljöövervakningen. Fåglar är lämpade att använda som indikatorer för tillståndet i naturen och miljön då de befinner sig högt upp i näringskedjan och relativt snabbt svarar på förändringar i miljön.

Den senaste inventeringen utfördes sommaren 2018 och rapporten från den har nu sammanställts.

Inventeringen har gjorts på samtliga fågelskär i Mälaren och sammanlagt har 7 857 fåglar av 31 arter räknats in.

De talrikaste arterna var fisktärna, skrattmås, gråtrut, fiskmås och vigg.

För skrattmås och fisktärna fick man det högsta antalet fåglar sedan inventeringen startade medan strandskata och silltrut tappade omkring en tredjedel i antal jämfört med förra inventeringen. Även gråtruten minskade i antal och fåglarna var 20 procent färre än medeltalet för åren 2005-2016.

Anledningen till ökningen av vissa arter är oklart men gråtrutens tillbakagång kan spela roll då den bland annat livnär sig på andra fåglar.

Stora kolonier av skrattmås i Mälaren finns bland annat söder om Hjulsta medan fisktärna och gråtrut häckar i hela Mälaren.

Storskarven är inte med i inventering då den inventeras separat vart tredje år. Totalt noterades dock 13 aktiva skarvkolonier vilket är detsamma om vid den senaste inventeringen av skarv 2017.

Inventeringen är ett samarbete mellan Mälarens vattenvårdsförbund samt länsstyrelserna i Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Stockholms län.