Senast i juni, inför sommaruppehållet inom kommunpolitiken, hade skolnämnden frågan om placeringsområden uppe på ärendelistan. Förslaget då var att inrätta ett enda placeringsområde för kommunens skolor. Men beslutet sköts upp till nämndens sammanträde nu i september. Då hade man nämligen inte beaktat skolskjutsfrågan. Nu är det dock dags för ett beslut om placeringsområdena.

Förslaget till beslut är att införa ett gemensamt placeringsområde för förskoleklass och grundskola i Enköpings kommun från och med läsåret 2019-2020. Det blir nya regler för skolplaceringar och en ny central administration för skolplaceringar införs.

Trycket på kommunens grundskolor ökar, till stor del på grund av befolkningsökningen. Till 2025 förväntas Enköpings befolkning öka till 50 000 invånare.

I första hand är det vårdnadshavarens skolval som avgör och även ska avgöra vilken skola barnet ska börja i. Men för de elever som inte får plats i vald skola fäller kommunen avgörandet, beroende på var man bor.

Rätten till skolskjuts påverkas av om man väljer en annan skola än den skola som kommunen annars hade placerat en.

Man kan med andra ord inte räkna med skolskjuts om man till exempel väljer att gå i skolan i Örsundsbro när man bor i Enköping, trots att det är ett enda placeringsområde i hela kommunen.

Om två eller fler elever bor lika långt från skolan har den som har ett äldre syskon på skolan förtur, så kallad syskonförtur. Det gäller första skolplaceringen för barnen.

I sista hand, om det finns fler sökande än antalet platser, två barn bor på exakt samma avstånd samt att inte heller syskonförtur gäller, avgör lotten saken. Skolvalet avgörs i så fall genom lottning under tillsyn av notarius publicus.

Inför förändringen har utbildningsförvaltningen gjort ett studiebesök i Järfälla kommun, där systemet med ett enda placeringsområde har införts.

För att administrera skolplaceringarna ska en handläggare anställas på halvtid. Den sammanlagda kostnaden för införandet av central skolplacering uppgår till ungefär 530 000 kronor om året.

I dagens system handläggs skolplaceringarna ute på skolenheterna. I det nya systemet kommer rektorerna att rapportera skolornas kapacitet till förvaltningen centralt, där alltså fortsättningsvis skolplaceringarna ska skötas.