Oavsett vilket beslut som politikerna fattar handlar det om en affär betydligt större än kostnaden för till exempel ny simhall, ishall eller kulturhus.

Verksamheten för det helägda kommunala bolaget Ena Energi AB har utretts under flera år.

Men snart ska politikerna vara redo för beslut.

– Utgångspunkten är att ärendet ska komma upp på fullmäktiges möte i december, säger kommunalrådet Anders Wikman (NE).

Frågan diskuterades på kommunstyrelsens arbetsutskott tidigare i veckan.

– Än så länge finns det inget politiskt förslag. Det är en lång process och det har gjorts två rejäla utredningar som de olika partigrupperna nu ska få chans att gå igenom, fortsätter Wikman.

Kraftvärmeverket har långsiktigt ett renoveringsbehov och under förra året utkristalliserades tre möjliga alternativ för framtiden.

Ett samarbete med Västerås, bygga helt nytt på annan plats i Enköping eller bygga nytt på samma plats i hamnen och kunna behålla delar av nuvarande anläggning.

Inget av alternativen har tilltalat politikerna, främst av kostnadsskäl, men det finns också en politisk vilja att frigöra marken i hamnen för framtida bostadsbyggande.

Men ett av alternativen måste väljas.

Under 2017 har därför kommunen låtit göra två nya, parallella utredningar.

Den ena, utförd av rådgivningsföretaget KPMG, har fick uppdraget att utreda vad en försäljning innebär.

Det konstaterade att det finns intresse från flera håll att lägga ett bud på kraftvärmeverket både med och utan marken.

"Budgivare har på eget initiativ föreslagit att huvuddelen av marken kan frigöras och återköpas av Enköpings kommun senast år 2030, eller tidigare, till ett värde motsvarande industrimark".

Den andra utredningen, gjord av Jönköpingsföretaget JES AB, tittade på vad som krävs för att kraftvärmeverket ska kunna behållas i kommunal ägo. Uppdraget gick även ut på att titta på kommunens andra tillgångar och undersöka eventuella organisatoriska synergieffekter.

Den visar att det, under vissa förutsättningar, finns möjligheter för kommunen att behålla och utveckla Kraftvärmeverket. Tillskott av kapital och en del förändringar krävs dock.

"Den påvisade vinstnivån bedöms som rimlig, om än utmanande utifrån ett historiskt perspektiv, men ändå fullt realistiskt. Bolaget har de senaste åren påvisat en positiv trend som ser ut att hålla i sig även framgent", sammanfattar utredningen.