Hjulsta Nu får allmänheten möjlighet att se planerna för nya Hjulstabron och även att framföra sina åsikter om den. Torsdagen den 27 september håller Trafikverket samrådsmöte i Enköpings-Näs bygdegård där man berättar om projektet med ombyggnaden av bron.

Hjulstabron på väg 55 korsar Mälarleden via Märsön och är en viktig passage över Mälaren. Bron byggdes år 1953 och är i behov av upprustning, en ombyggnad krävs även för att större lastfartyg ska kunna passera.

Några pengar finns inte avsatta av regeringen för Hjulstabron de närmaste fyra åren. Den nationella infrastrukturplanen revideras dock vart fjärde år och pengar till bron kan komma efter 2029.