Den nya förskolan kommer att byggas i två våningar och ge plats för 160 barn, att jämföra med den tidigare som hade plats för 120 barn i ett våningsplan.

Detaljplanen för den nya förskolan har av plex-utskottet lämnats vidare till kommunstyrelsen för antagande.

I den nya planen rätas gång- och cykelvägen som nu sneddar över prickad mark öster om förskoletomten ut, vilket gör det möjligt att utöka förskolans gård. Prickad mark i detaljplan betyder att den inte får bebyggas. Undantag har tidigare gjorts för del av den byggnad som nu rivs. I detaljplaneförslaget ingår att prickmark närmast Korsängsgatan helt tas bort och ersätts med krav på att huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen.