Ärendet gällde hur skolnämndens budgetram på 833 miljoner kronor ska fördelas under 2018. Det kommer att bli ett tufft arbete att hålla budgeten. Volymförändringar (fler barn) kompenseras med 50 procent.

När utbildningsförvaltningen har räknat fram vilka bidragsbelopp de olika verksamheterna blev resultatet att de fristående förskolorna och skolorna får ökat bidrag per barn, den så kallade elevpengen. En förklaring till ökningen av bidragen till de fristående skolorna och förskolorna är faktiskt att den kommunala skolan Munksundsskolan med förskolan Munkkällan har byggts.

Det är nämligen så att när kommunens lokalkostnader ökar så höjs ersättningen för de fristående skolorna och förskolornas lokalkostnader. Detta eftersom ersättningsnivån bestäms av kommunens lokalkostnader, oavsett hur stora de fristående skolornas och förskolornas faktiska lokalkostnader är.

För kommunens egna skolor och förskolor såg det tuffare ut, i och med att budgetförslaget som låg på skolnämndens bord innehöll minskad elevpeng inom de flesta av verksamheterna i kommunal regi. I exempelvis den kommunala grundskolans årskurs 7-9 var förslaget att bidraget per elev skulle minska från 56 319 kronor till 54 753 kronor.

Men så blir det inte. Skolnämndens ordförande Sven Jansson (S) föreslog nämligen oförändrad skolpeng till verksamheterna i kommunal regi, utom för några undantag.

– Vi vill undvika panikåtgärder och samtidigt värna kärnverksamheten. Vi ska göra allt vi kan för att inte kärnverksamheten ska drabbas, sa Sven Jansson.

De effektiviseringskrav som uppstår i och med förändringen i budgeten (i praktiken till en minusbudget) ska dessutom inte ligga på skolnämnden, enligt Jansson. I stället ska det ansvaret ligga på kommuncentral nivå.

Ytterligare en ingrediens i förslaget är att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en modell för hur fristående skolor och förskolor ska ersättas för sina faktiska hyreskostnader i stället för att ersättningen baseras på kommunens hyreskostnader.

Nämnden beslutade enligt Sven Janssons förslag. Monica Avås (M) fick in en skrivning i protokollet om att hon ansåg att förslaget hade lämnats in väldigt sent, att det är svårt att ta ställning till ett förslag som kommer bara ett dygn före sammanträdet.