Ledare Till skillnad från nationalistiska grupper är autonoma nätverk mer vaksamma i sin kommunikation, vilket gör det svårare att få en tydlig bild av dem. Det skriver Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i sin rapport om autonoma rörelser på nätet. Av den anledningen kan man inte lika träffsäkert peka ut vilka autonoma grupper och miljöer som är våldsbejakande och vilka som inte är det. Att de förra nämns i samma rapport som de senare har inte helt oväntat lett till protester från de utpekade.

En av dessa är stiftelsen Expo, som i rapporten nämns vid ett tillfälle som exempel på organisationer som specifikt granskar nationalistiska miljöer. Expos vd Daniel Poohl medger i en intervju med Sveriges Radio (21/5) att FOI antagligen inte vill placera stiftelsen i den generella autonoma miljön som rapporten beskriver, utan bara som just ett exempel på ett av karaktärsdragen.

Att Poohl är kritisk till att Expo nämns i rapporten är förståeligt. Värre är det med Sveriges Radios rapportering om kritiken, som saknar en objektiv redogörelse för FOI-rapportens innehåll. Kritikerna får i stället stå oemotsagda då de beskriver det som absurt att miljöaktivister omnämns tillsammans med till exempel våldsbejakande, och nu nedlagda, Revolutionära fronten.

Visst är det viktigt att låta kritikerna höras, men det hör knappast till den oberoende rapportering som public service ska ägna sig åt att låta dem stå oemotsagda. Särskilt då rapporten redogör för det ofta förbisedda problemet med autonoma grupper och våldsbejakande vänsterextremism..

Även om många hävdar annat finns det god anledning att behandla våldsbejakande och icke-våldsbejakande autonoma nätverk tillsammans. Precis som FOI beskriver handlar det om lösa konstellationer, snarare än tydliga grupper, med samma personer som rör sig emellan dem. På pappret fredliga nätverk kan alltså i mångt och mycket drivas av personer som också är aktiva i våldsamma grupperingar. Av naturliga skäl leder det till att fredliga demonstrationer eller aktioner lätt kan eskalera.

De flesta, om inte alla, organisationer och nätverk som förekommer i FOI-rapporten har gjort skäl för sin plats där. Självklart ska de fredliga inte tussas ihop med de våldsamma, men att omnämnas i samma rapport är knappast ett sådant förfarande. (SNB)