Medborgarförslaget om en gång- och cykelväg skrevs i mitten av oktober förra året. Kommunfullmäktige konstaterade att beslut inte kan fattas inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Det var en enig fullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten om en gång- och cykelväg mellan Björkbackavägen och Flänsanvägen i Bålsta. Kommunförvaltningen ser positivt på medborgarförslaget eftersom det kan minska bilkörande, öka möjligheten till cykelpendling och är även bra ur folkhälsosynpunkt. De bedömer att utredningen bör vara klar till årsskiftet.