Planförslaget var uppe till beslut i kommunstyrelsen senast i april förra året, men återremitterades.

Det var främst av tre orsaker; var minigolfbanan ska placeras, hur Räddningstjänstens rondell-synpunkter ska tas tillvara och mer information om kostnader.

På måndag ska kommunstyrelsen ta upp frågan på nytt.

Ett enigt förslag från arbetsutskottets möte i slutet av januari är att trycka på startknappen för att komma i gång med projektet, även om inte alla svar finns idag.

Redan för sex år sedan, 2012, gjorde kommunen en förstudie om hur Kalmarleden skulle kunna byggas om för att göras säkrare.

Samtidigt finns en förfrågan, och ett bygglovsärende från 2014, om att utöka verksamheten vid livsmedelsbutiken Närlivs Smultronstället, som enligt plan- och exploateringsavdelningen fortfarande är aktuellt.

En eventuell utbyggnad av förskolan Annehill, strax intill butiken, ska också tas med i arbetet med planprogrammet.

Därför föreslås att en grupp av tjänstemän från bygg- och miljöförvaltningen, tekniska avdelningen och barn- och utbildningsförvaltningen gemensamt arbetar med detaljplanen.

Trafiken ökar i området och de två korsningarna, Centrumleden-Kraftleden och Kalmarleden-Kraftleden alldeles intill varandra är hårt belastade vissa tider av dygnet.

Det främsta syftet med detaljplanen är därför "att möjliggöra för en ny trafikplats i korsningen Centrumleden-Kraftleden-Kalmarleden".

En förändrad dragning av Centrumleden innebär att minigolfbanan i framtiden måste flyttas.

"Ett alternativt läge för minigolfbanan skulle kunna vara någonstans i Gröna Dalen och den framtida stadsparken", enligt förslaget.