I Uppsala län byggs det just nu flest nya bostäder i landet i relation till antalet invånare. Ändå rapporterar alla länets sju kommuner brist på bostäder. Bara i delar av Håbo kommun råder balans på bostadsmarknaden, enligt länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsenkät. Där redovisas kommunernas egna bedömningar av det aktuella läget.

– Vi har ett fortsatt bra ränteläge och tillskottet av nya aktörer som bygger bostäder har ökat. Men lånevillkoren har blivit hårdare och det är svårt för personer med lägre inkomst att få en bostad, säger länsstyrelsens bostadshandläggare Tomas Östlund i ett pressmeddelande.

– Ett av de stora problemen är att det saknas bostäder för unga vuxna.

Kommunerna i Uppsala län bedömer att det krävs totalt över 60 000 nya bostäder till år 2030 för att möta behovet. Enbart i Uppsala kommun beräknas behovet till 42 000 nya bostäder. Höga produktionskostnader, brist på detaljplaner på attraktiv mark och hårdare lånevillkor är faktorer som begränsar bostadsbyggandet, enligt enkätsvaren.

Alla länets kommuner utom Enköping, Håbo och Tierp rapporterar underskott på studentbostäder. När det gäller bostäder för ungdomar råder balans enbart i Tierps kommun, enligt enkätsvaren. I sex av kommunerna råder brist på bostäder med tillgång till stöd dygnet runt, enbart Tierp och Älvkarleby rapporterar balans i bostadsbeståndet.

När det gäller bostäder för nyanlända råder balans i Uppsala, Tierp och Enköping, övriga kommuner rapporterar underskott. En förklaring till bristen på bostäder är befolkningsökningen:

– Befolkningsökningen är mycket stor. Enligt SCB växte vi med 7 598 invånare förra året, säger Tomas Östlund.

Kommunerna bedömer att byggandet i år kommer att ligga på ungefär samma nivå som 2017. Orsakerna är ett bra ränteläge och tillskott av nya aktörer som bygger i länet.